Algemene Voorwaarden

Datum: 01-06-2005

1.0 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stevigzitten.nl afgesloten verkoopovereenkomsten. Afwijkende bedingen binden Stevigzitten.nl slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
1.2 Degene met wie Stevigzitten.nl een verkoopovereenkomst sluit, wordt geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.

2.0 Aanbiedingen
2.1 Alle door Stevigzitten.nl gedane aanbiedingen en gepubliceerde prijslijsten zijn steeds vrijblijvend. Stevigzitten.nl is pas gebonden door een schriftelijke orderbevestiging, getekend door een daartoe bevoegd persoon.

3.0 Annulering en teruggave
3.1 Zodra de koper de opdracht aan Stevigzitten.nl schriftelijk of per e-mail heeft bevestigt, is hij verplicht de bestelde goederen af te nemen van Stevigzitten.nl. De koopsom dient te worden voldaan volgens de afgesproken condities.
LET OP: EEN OP MAAT GEMAAKT OF NAAR WENS AANGEPAST ARTIKEL KAN ABSOLUUT NIET GEANNULEERD OF GERUILD WORDEN.
3.2 Zonder voorafgaande toestemming van Stevigzitten.nl mogen de goederen niet aan Stevigzitten.nl teruggestuurd worden.

4.0 Prijzen
4.1 Indien niet anders is overeengekomen gelden de prijzen inclusief 19% btw. Prijs wijzigingen en typfouten zijn voorbehouden.
4.2 Indien de koper na het sluiten van de overeenkomst bijzondere wensen kenbaar maakt ter zake van verpakking, wijze of termijn van aflevering en Stevigzitten.nl aan die wensen voldoet, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de koper.

5.0 Prijswijzigingen
5.1 Iedere na de datum van de offerte van Stevigzitten.nl optredende of doorwerkende verhoging van enige de kostprijs beïnvloedende prijsfactor geeft Stevigzitten.nl tot aan de datum van het tekenen van de orderbevestiging door de koper het recht de met Stevigzitten.nl overeengekomen prijs van de door haar te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake geldende wettelijke voorschriften.
5.2 In geval van prijsverhoging zullen de nieuwe prijzen worden medegedeeld aan de koper, die alsdan gerechtigd zal zijn de koopovereenkomst te annuleren per aangetekend schrijven binnen 14 dagen volgend op de mededeling van de prijsverhoging, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de koper binnen deze termijn de overeenkomst niet heeft opgezegd, wordt hij geacht akkoord te gaan met de verhoogde prijzen.

6.0 Levering
6.1 De levertijd gaat in op de datum vermeld in de door of vanwege Stevigzitten.nl ondertekende schriftelijke orderbevestiging.
6.2 De door Stevigzitten.nl opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend, doch Stevigzitten.nl zal redelijkerwijs trachten deze zoveel mogelijk in acht te nemen. Een eventuele overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook, geeft de koper geen enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der goederen of tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst.
6.3 Als datum der levering geldt de dag waarop de te leveren goederen de fabriek of het kantoor of terrein van Stevigzitten.nl op weg naar de koper hebben verlaten of anderszins door Stevigzitten.nl aan de koper zijn verzonden.
6.4 Leveren van meubelen is gratis bij bepaalde aanbiedingen wanneer wij dat aangeven, verder moet het kostenplaatje aangehouden worden in de prijslijst.
6.5 Meubels worden inprincipe gemonteerd geleverd, voor montage op locatie kunnen extra kosten worden berekend.
6.6 Meubels van StevigZitten.nl worden geleverd af fabriek.

7.0 Betaling en Eigendomsvoorbehoud
7.1 Betaling van de koopprijs is verschuldigd netto contant bij aflevering. Stevigzitten.nl is gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling van de koopprijs te verlangen.
7.2 De betaling is zonder korting, schuldvergelijking, opschorting, of door de koper onder zichzelf gelegd beslag.
7.3 Zolang al hetgeen aan Stevigzitten.nl door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele renten en kosten, niet is voldaan, behoudt Stevigzitten.nl het eigendom van alle door Stevigzitten.nl geleverde goederen tot zekerheid van betaling voor. Deze goederen zijn echter geheel voor risico van de koper.
7.4 Bij nalatigheid in de betaling wordt de koper geacht in gebreke te zijn en is Stevigzitten.nl gerechtigd hem zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor het nog verschuldigde bedrag een rente te berekenen, welke gelijk is aan het promessedisconto vermeerderd met 6%.
7.5 Behalve de koopsom met de hiervoor omschreven kosten en rente is Stevigzitten.nl gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten, die door de niet- betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijk als buitenrechterlijke. Buitengerechtelijke kosten zijn door koper verschuldigd in ieder geval, waarin Stevigzitten.nl zich voor de invordering van hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke kosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op minimaal 15% + B. T .W .van de hoofdsom, met een minimum van €. 750,00. Stevigzitten.nl is niet gehouden de uitgave van deze kosten aan te tonen.
7.6 Indien de koper zijn verplichtingen op grond van enige overeenkomst met Stevigzitten.nl niet nakomt mag Stevigzitten.nl de nakoming van haar verplichtingen opschorten, onverschillig of die verplichtingen voortvloeien uit de overeenkomst waarbij de koper zijn verplichtingen niet nakomt of uit enige andere overeenkomst met de koper.

8.0 Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Stevigzitten.nl garandeert gedurende een jaar de kwaliteit van de door Stevigzitten.nl geleverde meubelen. In dit jaar wordt er 30% van de waarde afgeschreven. Indien de kwaliteit onvoldoende wordt bevonden, dan vergoedt Stevigzitten.nl het eerste jaar 70 % van de kosten van reparatie of vervanging inclusief vracht en voorrijkosten.
Stevigzitten.nl garandeert de overige producten gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van levering dat de door haar geleverde producten vrij zullen zijn van materiaal-, of fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Stevigzitten.nl tijdens haar normale werktijden zonder berekening van kosten alle noodzakelijke afstellingen en reparaties zal verrichten, inclusief het vervangen van defecte onderdelen. Na 1 jaar eindigt iedere garantie, ook die op tijdens dat jaar verrichte afstellingen of reparaties.
8.2 Stevigzitten.nl mag verlangen dat het defecte product voor rekening en risico van de koper aan Stevigzitten.nl wordt teruggezonden teneinde Stevigzitten.nl in staat te stellen haar garantieverplichtingen na te komen. Ook de verzending van het opnieuw afgestelde of gerepareerde product aan de koper komt voor rekening en risico van de koper.
8.4 Afzonderlijke verkochte onderdelen worden niet gegarandeerd en worden zonder enigerlei aansprakelijkheid van Stevigzitten.nl verkocht.
8.5 De hierboven omschreven garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn aan de gegarandeerde meubelen reparaties zijn verricht, daar wijzigingen zijn aangebracht of daarin andere materialen zijn geplaatst dan door Stevigzitten.nl voorgeschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van. Bovendien vervalt iedere aanspraak op garantie indien de betreffende defecten zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik of door nalatigheid.

9.0 Klachten omtrent levering
9.1 ledere levering is te beschouwen als op zichzelf staand, zodat reclames op een bepaalde levering betrekking hebbende geen invloed kunnen uitoefenen op welke andere levering en/of daaruit voor de koper voortvloeiende verbintenis(sen) dan ook.
9.2 Reclames, welke later dan 14 dagen na de factuurdatum binnenkomen, kunnen niet meer in behandeling genomen worden.
9.3 Stevigzitten.nl beslist of de producten ten aanzien waarvan een reclame gegrond is bevonden zullen worden vervangen of gerepareerd, dan wel de koopprijs wordt terugbetaald.
9.4 De goederen mogen niet door de koper worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stevigzitten.nl. Het verlenen van deze toestemming impliceert niet de erkenning dat de teruggezonden goederen een defect hebben of anderszins niet geschikt zijn.

10.0 Wijzigingen
10.1 Aangezien het beleid van Stevigzitten.nl gericht is op voortdurende verbetering van haar producten, behoudt Stevigzitten.nl zich het recht voor haar modellen te wijzigen, wanneer zij zulks gerechtvaardigd acht.

11.0 Intellectuele eigendomsrechten
11.1 Stevigzitten.nl behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische specificaties en dergelijke.

12.0 Overmacht
12.1 Indien Stevigzitten.nl door overmacht niet kan leveren, d.w.z. elke omstandigheid welke Stevigzitten.nl in redelijkheid niet kan worden toegerekend, zoals stakingen, of doordat de leverancier van Stevigzitten.nl het desbetreffende niet of niet langer vervaardigt, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden indien de toestand van overmacht blijvend is. Daaronder begrepen overmacht die tijdelijk is doch waarvan vast staat dat die langer is dan 60 dagen zal duren of welke in feite langer is dan 60 dagen heeft geduurd.
12.2 In andere gevallen van tijdelijke overmacht blijft de overeenkomst van kracht doch worden de verplichtingen van partijen opgeschort totdat de toestand van overmacht ophoudt te bestaan.

13.0 Persoonsregistratie
13.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging en/of factuur, dan wel door ons zijn verkregen uit hoofde van onze dienstverlening worden opgenomen in de persoonsregistratie, die ons bedrijf van onze klanten heeft. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door ons voor andere (commerciële) doeleinden, dan die doeleinden die dienstig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, dan dient u ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Aan de hand van deze registratie kunnen wij u optimaal voorzien van actuele productinformatie en onze garantieverplichtingen jegens u nakomen.